-поднесување на апликации и застапување пред Европскиот суд за човекови права во Стразбур

-состав и поднесување на соодветни правни акти пред Уставниот суд на Р.Македонија