-застапување и состав на соодветни правни акти во управната постапка

-поднесување на тужби пред Управниот суд на Р.М како и состав и поднесување на соодветни правни лекови пред Вишиот Управен суд на Р.М

-постапување во предмети по инспекциски надзор