-состав на договори за вработување

-застапување пред надлежен суд во сите видови на работни спорови

-правни совети во однос на работните односи како и изработка на сите видови на интерни правни акти за правните лица