-застапување во сите трговски спорови

-поднесување на соодветни правни акти во постапки пред надлежен нотар и извршител (присилна наплата на долгови)

-правна помош при деловно работење

-статусни промени кај правни лица

-упис,регистрации на ДООЕЛ,ДОО,АД,ТП, промени,огранизирање на подружници при Централниот регистар на Р.М

-консултански услуги за сите правни лица како домашни така и странски