-застапување и водење на граѓански постапки од областа на имотни-правните односи

-облигационо право и должничко-доверителски односи

-наследно право и застапување во оставински постапки

-семејно право и бракоразводни парници

-вонпарнична постапка